Regulamin Yource B.V.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Yource - patrz definicje poniżej - lub jakichkolwiek powiązanych z nim spółek i jest nierozerwalnie związany z każdym zleceniem, umową lub ofertą.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne albo w całości lub w części niewiążące, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. Yource jest i będzie uprawniony do zastąpienia ewentualnych nieważnych lub niewiążących postanowień, postanowieniami, które są ważne i wiążące, ale które różnić się będą w możliwie najmniejszym stopniu, biorąc pod uwagę cel i zakres tych warunków od nieważnych i niewiążących postanowień.

Odsyłacze do hiperlinków: tak, zgadzam się na to

Akceptacja jakiejkolwiek umowy z Yource oznacza również wyraźną zgodę na odsyłanie do wszystkich obowiązujących warunków i polityki prywatności poprzez hiperłącze, w celu potwierdzenia i za pośrednictwem którego można je sprawdzić, wydrukować lub zapisać.

A. Definicje

W naszym Regulaminie, stosujemy następujące definicje:

Yource

prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Yource B.V., działająca również pod nazwą ( i nieograniczająca się tylko do niej) Green Claim B.V., Lot-Opóźniony.pl, wpisana do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej w Holandii pod numerem 52683702 i mająca siedzibę w Amsterdamie, zwana dalej Yource;

Regulamin

niniejszy regulamin Yource B.V.;

Klient

klient Yource, który jest również pasażerem (lotu) i który ma roszczenie wobec innej strony, takiej jak Linia Lotnicza, Organizator Wycieczek czy Biuro Podróży. Klient może być klientem niezależnym, ale może być również przedstawicielem, który zawiera umowę z Yource B.V. w imieniu pasażerów (współpasażerów) , takich jak rodzic(e), opiekun(owie) lub główny pasażer strony podróżującej;

Roszczenie

roszczenie Yource, w imieniu i na podstawie upoważnienia klienta(-ów), przeciwko linii lotniczej i/lub organizatorowi wycieczek i/lub odsprzedawcy podróży (usług);

Główny Pasażer

klient, który zawarł umowę podróży lub przewozu z linią lotniczą lub organizatorem wycieczek w imieniu innych pasażerów i/lub zapłacił za tych współpasażerów. Również przedstawiciel;

Inna Strona

strona, do której zwraca się Yource w imieniu swoim i/lub w imieniu klienta(-ów) w przypadku roszczeń lub działań prawnych, taka jak Linia Lotnicza, Organizator Wycieczek czy Biuro Podróży;

Linia Lotnicza

linia lotnicza, która operowała lub zamierzała operować opóźniony, zmieniony, odwołany lub z nadkompletem pasażerów lot, lub którą można określić jako przewoźnika, odpowiedzialnego za jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia lub nieuzasadnione wzbogacenie się;

Organizator Wycieczek

przedsiębiorstwo lub osoba prawna, która komponuje lub sprzedaje wycieczki zorganizowane lub może być uznana za organizatora wycieczek w rozumieniu dyrektywy EU 2015/2302 i/lub odpowiednika w państwie członkowskim, które dokonało transpozycji prawa unijnego do ustawodawstwa krajowego;

Odsprzedawca Podróży lub Biuro Podróży

przedsiębiorstwo, które pośredniczy w sprzedaży usługi turystycznej lub może występować w charakterze pośrednika lub agenta;

Usługi turystyczne

pobyt w hotelu, wynajem samochodów lub kamperów, bilet lotniczy lub inna (znacząca) działalność turystyczna;

Umowa

porozumienie zawarte pomiędzy Klientem i Yource, na podstawie którego Klient udziela Yource mandatu i/lub pełnomocnictwa do takich działań jak: 1. Uzyskanie odszkodowania i/lub zwrotu i/lub rekompensaty i/lub zwrotu podatków i/lub kosztów anulowania i/lub kosztów dodatkowych (“Roszczenie”) oraz 2. Umożliwienie Yource dokonania wszelkich czynności prawnych niezbędnych dla powodzenia roszczenia jeśli to możliwe, udzielając pełnomocnictwa, np. poprzez złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na jednej ze stron internetowych Yource oraz 3. Wyraźne i dobrowolne upoważnienie Yource B.V, do zawarcia umowy z prawnikiem w imieniu klienta, i o ile dodatkowe pełnomocnictwo dla prawnika kontraktowego nie jest obowiązkowe w kraju, w którym Yource zdecyduje się na podjęcie działań prawnych;

Prawo do odstąpienia od umowy

możliwość odstąpienia przez klienta od umowy zawartej na odległość w ustawowo przewidzianym do tego terminie. Niektóre usługi wykonywane są jednorazowo. Przykładem takiej usługi jest np. jednorazowa porada lub czynność prawna. Co do zasady prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie, gdy usługi te są zamawiane na odległość. Prawo do odstąpienia od umowy istnieje również wtedy, gdy konsument/klient wyraził zgodę na świadczenie usługi lub rozpoczęcie (zindywidualizowanej) pracy niezbędnej do wykonania usługi, w czasie, gdy obowiązuje jeszcze możliwość odstąpienia od umowy. Podpisując pełnomocnictwo/mandat klient wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie czynności, które mają być wykonane przez Yource. W przypadku, gdy po podpisaniu pełnomocnictwa/mandatu klient nadal będzie chciał skorzystać z obowiązującego okresu odstąpienia od umowy, Yource będzie zmuszone obciążyć poniesionymi kosztami;

Proces

proces rozpoczyna się jak tylko klient upoważni Yource poprzez podpisanie pełnomocnictwa/mandatu. Yource może i będzie, według własnego uznania, sporządzać i wysyłać listy, jak również próbować spieniężyć roszczenia na różne sposoby, w tym poprzez negocjacje z Linią Lotniczą, Organizatorem Wycieczek lub Biurem Podróży i/lub poprzez wykonanie wszystkich niezbędnych czynności prawnych. W sytuacji, gdy roszczenie nie zostanie wypłacone w postepowaniu pozasądowym, Yource oceni, czy chce rozpocząć postępowanie polubowne. Procedura polubowna obejmuje między innymi sporządzanie i wysyłanie zawiadomień o niewywiązaniu się ze zobowiązania, formalnych ostrzeżeń, wniosków w ramach ustawy o wolności informacji, innych wniosków itp. Yource zastrzega sobie prawo do oceny takich spraw i/lub zaprzestania wszelkich działań;

Proces sądowy

sądowe dochodzenie roszczeń przez i/lub w imieniu Yource, we własnym imieniu, w imieniu swojego przedstawiciela lub w imieniu klienta, które obejmuje (ale nie ogranicza się do) sporządzenie projektu wezwania i/lub przeprowadzenia postępowania sądowego przeciwko Linii Lotniczej, Organizatorowi Wycieczek lub Biurze Podróży, negocjowanie i zawarcie ugody z Linią Lotniczą, Organizatorem Wycieczek czy Biurem Podróży. Yource wyraźnie zastrzega sobie prawo do oceny takich spraw i/lub zaprzestania wszelkich działań;

Brak wygranej, Brak opłat

Yource lub jej przedstawiciel (przedstawiciele) będą działać jako przedstawiciel klienta (klientów)na zasadzie Brak wygranej, Brak opłat. Klient (klienci) jest zobowiązany do zapłaty prowizji w przypadku, gdy Yource, w dowolnym momencie i od momentu podpisania pełnomocnictwa, z powodzeniem zrealizuje roszczenie, tj. albo poprzez otrzymanie płatności przez Yource albo przez odbiór (żądanych lub do otrzymania) środków pieniężnych przez klienta (klientów);

Identyfikacja przedsiębiorcy

Yource B.V. i/lub jego spółki powiązane, strony internetowe, nazwy marek i nazwy handlowe

Adres:
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam

Email: info@lot-opozniony.pl

Wpisany do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej w Holandii pod numerem: 52683702

B. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów, zawieranych pomiędzy Yource lub jego spółkami powiązanymi, nazwami marek i stronami internetowymi oraz Klientem (Klientami). Umowa pomiędzy Yource i Klientem(Klinetami) powstaje, gdy roszczenie - cesja - zostaje złożone przez Klienta (Klientów) poprzez podpisanie pełnomocnictwa za pośrednictwem strony internetowej (stron internetowych) Yource, między innymi Lot-Opozniony.pl

 1. Yource oferuje różne usługi w zakresie uzyskiwania odszkodowań prawnych, szkód i innych płatności w oparci m.in. o EC261/2004, EC2015/2302, EC 1008/2008, EC 785/2004 i inne.

 2. W sytuacji, gdy Yource zaakceptuje cesję roszczenia, podejmie wszelkie rozsądne działania w celu uzyskania lub spieniężenia roszczenia, jednak wyraźnie stwierdza, że decyzja o rozpatrzeniu roszczenia lub przyjęciu cesji nie prowadzi do powstania obowiązku osiągnięcia wymaganego rezultatu i nie może oraz nie powinna być jako taka traktowana. Yource będzie jednak działać jako rzetelny usługodawca.

 3. Klient zostanie poinformowany o możliwościach i szansach uzyskania odszkodowania w możliwie największym stopniu. Nie można jednak uzyskiwać żadnych praw z porad i rekomendacji Yource. Yource nie daje żadnych gwarancji, czy roszczenie zostanie skutecznie wypłacone.

 4. a. Oprócz poczty elektronicznej, Yource może na bieżąco informować Klienta o rozwoju procesu roszczenia poprzez powiadomienia na osobistej stronie logowania. Klient może i powinien zgłosić się do Yource w przypadku braku odzewu co do postępów wniosku w ciągu 9 miesięcy po planowanym locie lub dacie podróży w celu weryfikacji tych postępów. Yource nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zaniedbania przez Klienta (regularnego) czytania możliwych powiadomień, które Yource wysłało na adres e-mail podany przez klienta lub na osobistą stronę logowania klienta, dla którego powiadomienie zostało również wysłane poczta elektroniczną.

  b. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Yource o bezpośrednim otrzymaniu środków pieniężnych od strony przeciwnej lub jej przedstawiciela (przedstawicieli) i/lub o każdej komunikacji od lub w imieniu strony przeciwnej.

 5. Yource jest w każdej chwili i bez podania przyczyn, uprawniony do nierozpatrywania roszczenia dalej i/lub do zaprzestania procesu spieniężenia roszczenia w każdej chwili, gdy uzna to za konieczne, niezależnie od czasu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Yource lub Klient (Klienci) otrzymali lub zostali powiadomieni o przydzieleniu płatności za wniosek od strony przeciwnej. W takim wypadku umowa wygasa po uregulowaniu prowizji za usługę. Jednakże, do czasu obietnicy jakiejkolwiek płatności lub do czasu otrzymania niniejszej umowy, Yource nie jest (już) zobowiązane do podejmowania jakichkolwiek wysiłków lub działań prawnych w odniesieniu do roszczenia lub Klienta (Klientów).

 6. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać złożoną reklamację - na koszt Klienta - z podaniem przyczyny takiego wycofania.

 7. Yource będzie m.in. naliczać te koszty, jeśli okaże się, że Klient (Klienci) otrzymał jakąkolwiek płatność bezpośrednio od strony przeciwnej po tym, jak pełnomocnictwo zostało już podpisane. Patrz również artykuł B.4.b. Koszty te mogą znacznie wzrosnąć, jeśli okaże się, że Yource wszczęło już postępowanie sądowe i w takim przypadku koszty te mogą obejmować na przykład wynagrodzenie, opłaty sądowe, opłaty komornika, koszty windykacji itp. Yource przedstawi szczegółowe zestawienie tych kosztów.

 8. Umowa pomiędzy Klientem i Yource obowiązuje do momentu, gdy roszczenie zostanie wyraźnie zamknięte na piśmie (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez Yource i/lub zostanie wypłacone Klientowi (Klientom) lub umowa została rozwiązana przez Klienta (Klientów), ale zgodnie z postanowieniami artykułów B.6 i/lub B.7 i/lub B.4.a, B.4.b i/lub C.4. Te artykuły pozostają w pełni obowiązujące.

 9. Klient działa niezgodnie z prawem wobec Yource, gdy Klient (Klienci), bez wiedzy Yource, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonuje (legalnych) czynności w celu spieniężenia roszczenia lub poleca lub polecił to zrobić po uzgodnionym przeniesieniu tego roszczenia w wyniku cesji na Yource.

C. Prawo klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowym terminie 14 dni od daty podpisania pełnomocnictwa.

 2. Yource ma obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu zbadania roszczenia Klienta (Klientów). W sytuacji, gdy z badań Yource wynika, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego rezultatu graniczy z pewnością, Yource jest zobowiązane do działania w celu spieniężenia roszczenia, jednak bez jakiegokolwiek zobowiązania rezultatu. Wyniki badań Yource są rozstrzygające i nie kwalifikują się do dyskusji. Ponieważ istnieje umowa o świadczenie usług, Yource musi przestrzegać należytej staranności dobrego wykonawcy w tym zakresie. W tym przypadku oznacza to, że pracownicy administracyjni muszą działać jako racjonalnie kompetentni i starannie działający profesjonaliści.

 3. Wszelka dalsza odpowiedzialność Yource, z wyjątkiem przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, jest wykluczona, chyba że bezwzględnie obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności obejmuje, z wyjątkiem i z maksymalnym odszkodowaniem przyznanym przez Linię Lotniczą, Organizatora Wycieczek lub Biuro Podróży - ale nie jest ograniczone do: wszystkich (nie)bezpośrednich szkód, strat niematerialnych, utraty zysku i strat handlowych niezależnie od nazwy i przyczyny. Yource i/lub jego pracownicy administracyjni lub partnerzy również mogą polegać na postanowieniach zawartych w niniejszym Regulaminie. Yource i/lub jego pracownicy i/lub partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody - chyba, że Yource otrzymało odszkodowanie przeznaczone dla klienta i nadal utrzymuje je w swoim posiadaniu - w przypadku i o ile klient był w stanie lub mógłby domagać się odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej i / lub może nadal żądać lub wykorzystać to w celu zapewnienia, że roszczenie zostanie zaspokojone w odpowiednim okresie ważności.

 4. Do Yource należy decyzja o podjęciu środków prawnych lub działań w celu upewnienia się, że roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie lub zostało speniężone. Decyzja ta zostanie podjęta przez Yource i jest oparta na dokumentach udostępnionych Yource i/lub informacjach udostępnionych lub otrzymanych przez Yource. Yource jest upoważnione - bez prawa do dochodzenia odszkodowania - do powstrzymania się od podejmowania środków prawnych lub jakichkolwiek działań w przypadku, gdy Yource nie uzna ich za stosowne, z jakiegokolwiek powodu.

 5. Yource nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z możliwego wygaśnięcia Roszczenia w przypadku, gdy Klient nie dostarczył Yource wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do rozpatrzenia jego roszczenia (dotyczy to: ważnego pełnomocnictwa, kopii ważnego dokumentu tożsamości oraz kart pokładowych lub etykiet bagażowych) i/lub w przypadku, gdy Klient(Klienci) nie zweryfikował na piśmie w ciągu 9 miesięcy od daty lotu lub podróży, czy roszczenie lub zwrot kosztów został otrzymany (w całości) i przetworzony. Yource może zażądać pełnego dokumentu rezerwacji lub kopii umowy (podróży) z Linią Lotniczą, Organizatorem Wycieczek lub Biurem Podróży.

 6. Zgodnie z EC 524/2013 odsyłamy Klienta(ów) do ODR (Online Dispute Resolution) z możliwością zgłaszania wszelkich sporów powstałych w związku z umowami o świadczenie usług, które zostały zawarte z Yource za pośrednictwem Internetu. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

G. Stawki i opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usług Yource nigdy nie będą pobierane z góry.

 2. W sytuacji, gdy Roszczenie zostanie (choćby częściowo) uzyskane, Klient będzie winien Yource 25% całości roszczenia, które udało się uzyskać od Linii Lotniczych. W przypadku, gdy kwota ta zostanie przelana bezpośrednio na konto bankowe Klienta przez Linie Lotnicze, Organizatora Wycieczek lub Biuro Podróży, Yource wystawi Klientowi fakturę w wysokości 25% od całości uzyskanego roszczenia.

  Płatności należy dokonywać wyłącznie na rzecz Yource. Wszystkie środki związane z Roszczeniem, które są pobierane od Linii Lotniczych, Organizatora Wycieczek lub Biura Podróży po zawarciu Umowy, będą uważane za zebrane w wyniku wysiłków i działań Yource, niezależnie od tego, czy środki zostały zebrane (częściowo) dzięki wysiłkom i działaniom Klienta. Yource zawsze będzie miało prawo do 25% żądanej sumy w odniesieniu do funduszy otrzymanych od Linii Lotniczych, Organizatora Wycieczek lub Biura Podróży.

 3. Wszystkie koszty, wydatki i opłaty, w tym odsetki prawne, dopuszczone przez sądy, które nie mieszczą się w kwocie kapitału rekompensaty lub zwrotu, zostaną przekazane do Yource, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Za przyznanie i/lub odzyskanie jakiegokolwiek roszczenia w dowolnym momencie, również w przypadku, gdy płatność została dokonana bezpośrednio na konto Klienta(ów) przez stronę przeciwną - stosowana jest 25% prowizja do każdego zrealizowanego odszkodowania/zwrotu, ale w stosownych przypadkach i zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu takimi jak artykuły C.2., B.6 i/lub B.7 i/lub B.4.a, B.4.b i/lub C.4.

 4. Płatności dokonywane bezpośrednio do Klienta przez Linie Lotnicze, Organizatora Wycieczek lub Biuro Podróży muszą być zgłoszone Yource natychmiast i nie później niż 14 dni od daty otrzymania płatności przez Klienta. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, wszelkie wydatki poniesione na rzecz pobrania od Klienta środków należnych Yource, będą obciążały Klienta.

 5. W przypadku, gdy po rozpoczęciu procesu pozasądowego, ale przed rozpoczęciem Procesu Sądowego, jakakolwiek forma rekompensaty inna niż pieniężna, w tym między innymi vouchery i mile lotnicze, jest oferowana przez Linię Lotniczą jako rozstrzygnięcie (części) roszczenia, Klient będzie mógł to zaakceptować, jeśli Yource udzieli na to pisemnej zgody. Jeśli wartość oferowanych bonów jest niższa niż wartość roszczenia, Klient będzie zobowiązany do zapłaty Yource 25% całkowitej wartości bonów. Jeśli wartość bonów oferowanych przez Linie Lotnicze, Organizatora Wycieczek lub Biuro Podróży jest wyższa niż wartość roszczenia, Klient będzie zobowiązany do zapłaty Yource nie więcej niż 25% całkowitej wartości roszczenia.

 6. Koszty nie będą nigdy naliczane w przypadku, gdy żadna forma rekompensaty lub zwrot kosztów nie zostaną uzyskane od strony przeciwnej, tj. Linii Lotniczych, Organizatora Wycieczek lub Biuro Podróży, chyba że zastosowanie mają postanowienia G.5, C.2., B.6 i/lub B.7 i/lub B.4.a, B.4.b i/lub C.4 niniejszego Regulaminu.

 7. Środki otrzymane przez Yource przeznaczone dla Klienta zostaną wypłacone Klientowi nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez Yource środków i prawidłowych danych konta bankowego Klienta. Płatności na rzecz Klienta będą dokonywane na konto bankowe dostarczone Yource przez Klienta. Yource nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z podania przez Klienta błędnych danych konta bankowego. Jeżeli bank zagraniczny pobiera dodatkową opłatę za przelew środków na rachunek Klienta, koszty te obciążają Klienta. Yource potrąci tę kwotę z należnej rekompensaty i koszty te obciążają Klienta(ów) w przypadku, gdy jakakolwiek płatność została otrzymana bezpośrednio przez Klienta od strony przeciwnej.

 8. Jeśli Klient nie przekaże Yource swoich danych konta bankowego, środki przeznaczone dla Klienta zostaną zatrzymane na koncie bankowym Yource przez okres nie dłuższy niż jeden rok po zebraniu tych środków. Ten rok rozpocznie się w momencie, gdy Klient zostanie poinformowany o otrzymaniu środków przeznaczonych dla Klienta na adres e-mail podany Yource jako kontaktowy adres e-mail Klienta. Yource podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z Klientem na adres e-mail lub numer telefonu podany Yource. Po upływie tego rocznego okresu, całkowita żądana kwota stanie się własnością Yource.

H. Siła Wyższa

 1. Yource nie może być pociągnięte do jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli jest to utrudnione w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności niezależnych od Yource, w tym tych obowiązków, które mogłyby podlegać odpowiedzialności Yource zgodnie z prawem, transakcją prawną lub ogólnie przyjętymi standardami. Siła wyższa obejmuje: wszystkie czynniki zewnętrzne, przewidywalne lub nieprzewidywalne, nad którymi Yource nie ma lub nie miał żadnej kontroli, co powoduje, że Yource nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec Klienta. Yource ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczności utrudniają (dalszą) realizację Umowy, niezależnie od tego, czy okoliczności powodujące siłę wyższą wystąpią przed czy po zakończeniu pracy Yource dla Klienta. Yource będzie mogło zawiesić swoje zobowiązania wobec Klienta na czas trwania siły wyższej, po czym wszelkie zobowiązania wygasają po upływie jednego roku od momentu uzyskania cesji/pełnomocnictwa Klienta(ów).

I. Okres Przedawnienia

 1. Termin przedawnienia wszelkich roszczeń wobec Yource i/lub przedsiębiorstw powiązanych z Yource i/lub stron trzecich, które są zaangażowane w wykonanie umowy, wynosi jeden (1) rok i jeden dzień.

J. Prawo Właściwe

 1. Wszystkie nasze usługi i umowy są - w przypadku, gdy Klient (Klienci) / główny pasażer (pasażerowie) jest formalnie rezydentem państwa członkowskiego WE - przedmiotem następującego prawa krajowego; Klient (Klienci) / główny pasażer jest formalnie rezydentem państwa członkowskiego WE: zastosowanie ma prawo krajowe danego kraju, zgodnie z obowiązującym europejskim prawem konsumenckim. Wszystkie nasze usługi i umowy są - w przypadku, gdy Klient (Klienci) / główny pasażer (pasażerowie) nie jest rezydentem państwa członkowskiego WE - regulowane prawem holenderskim, gdzie tylko właściwy sąd w Amsterdamie jest upoważniony do rozstrzygania sporów, które powstały. W przypadku, gdy umowa lub rozporządzenie międzynarodowe zawiera sprzeczne postanowienie w stosunku do niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo ma postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta. Nie ma to wpływu na wykonalność pozostałych warunków.

 2. Zgadzając się z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej Yource, Klient oświadcza, że poinformował Yource o wszelkiej korespondencji uprzednio wysłanej i otrzymanej od Linii Lotniczych, Organizatora Wycieczek lub Biura Podróży, jak również o ofertach i zniżkach udzielonych przez Linie Lotnicze w związku z roszczeniem, przed zawarciem niniejszej Umowy.

 3. Od dnia podpisania i/lub dostarczenia pełnomocnictwa przez Klienta (Klientów), Klient wyraźnie wyraża zgodę na rozpoczęcie czynności wykonywanych przez Yource. Yource niezwłocznie wykona czynności w imieniu Klient (Klientów), częściowo z uwagi na problemy natury prawnej, takie jak przedawnienie czy okres wygaśnięcia. W przypadku, gdy Yource zakończyło działania i uzyskało roszczenie lub otrzymało obietnicę przydzielenia płatności w ciągu 14 dni, bezpośrednio lub od klienta, ustawowy 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy nie może być już liczony jako wolny od kosztów, a prowizja za usługę jest należna.

 4. Klient może odstąpić od umowy z Yource w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. Yource może zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie przyczyny (przyczyn) rezygnacji, ale w żadnym wypadku nie może zmusić Klienta do poinformowania Yource o przyczynie (przyczynach) rezygnacji.

 5. Klient jest poinformowany o formularzu wypowiedzenia

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

  Klient może jednak powiadomić Yource o rozwiązaniu umowy w inny (pisemny) i jednoznaczny sposób, zgodnie z artykułami C.2., B.6 i/lub B.7 i/lub B.4.a, B.4.b i/lub C.4. Artykuły te pozostają w mocy.

 6. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

D. Prywatność

 1. Yource będzie obchodzić się z danymi osobowymi Klienta z należytą starannością. Klient udziela Yource jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystywanie ich w ramach prowadzonej działalności. Dane osobowe Klienta(ów) są udostępniane stronie przeciwnej, organom sądowym lub egzekucyjnym, lub w alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów w celu złożenia wniosku lub podjęcia działań prawnych.

 2. Klient udziela Yource zgody na dostarczanie swoich danych osobowych do partnerów prawnych w razie potrzeby. Regulamin ma również zastosowanie w stosunku do partnerów prawnych Yource i jego postanowienia są dla nich wiążące, jak również we wszystkich przypadkach, w których podejmowane są działania prawne w celu osiągnięcia i ściągnięcia roszczenia.

 3. Nasze pełne Oświadczenie o Ochronie Prywatności znajduje się na stronie internetowej, za pośrednictwem której klient przesłał swoje dane osobowe.

E. Obowiązki klienta

 1. Klient lub główny pasażer w imieniu klientów lub współpasażerów, poprzez podpisanie pełnomocnictwa oświadcza, że wszystkie podane informacje są dokładne, kompletne i prawdziwe.

F. Odpowiedzialność

 1. Klient zawsze będzie stosować się do instrukcji Yource dotyczących Roszczenia i, w zakresie w jakim jest to zgodne z prawem, stosowne czy uzasadnione, będzie postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Yource nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub wygaśnięcie warunków prawnych lub okresów przedawnienia wynikających z braku takiego postępowania ze strony Klienta.

 2. Klient powstrzyma się od komunikowania się (bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich) z Linią Lotniczą, Organizatorem Wycieczek lub Biurem Podróży po zawarciu niniejszej umowy oraz podczas całego procesu pozasądowego i ewentualnego procesu sądowego, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione z Yource na piśmie. Yource nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę roszczenia i/lub prawa do (dalszych) odszkodowań wynikających z działań własnych Klienta wobec Linii Lotniczych, Organizatora Wycieczek lub Biura Podróży.

 3. Klient będzie zawsze i niezwłocznie informować Yource o wszelkich nowych informacjach dotyczących Roszczenia. W przypadku, gdy Linia Lotnicza, Organizator Wycieczek lub Biuro Podróży przekaże jakąkolwiek ofertę lub nowe informacje bezpośrednio Klientowi (Klientom), Klient (Klienci) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Yource na piśmie, w celu sprawdzenia tych informacji lub pobrania uzgodnionej opłaty za sukces. Yource nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Klienta niniejszej instrukcji lub jakichkolwiek jej konsekwencji, jednak odnosi się wyraźnie do artykułów C.2., B.6 i/lub B.7 i/lub B.4.a, B.4.b i/lub C.4.

 4. W przypadku, gdy po zawarciu niniejszej Umowy zmienią się dane kontaktowe Klienta, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Yource o tych zmianach. Yource nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za wygaśnięcie terminów prawnych lub okresów przedawnienia lub za jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje wynikające z zaniedbania przez Klienta, jakim jest niezaktualizowanie danych kontaktowych lub niepoinformowanie Yource o jakichkolwiek zmianach.

 5. Klient nie może, w żadnym momencie w trakcie procesu pozasądowego i procesu sądowego, przekazać roszczenia osobie trzeciej, chyba że Yource wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie (w takiej sytuacji mogą zostać naliczone opłaty).

 6. Klient ma prawo do przedwczesnego rozwiązania Umowy, ale tylko wtedy, gdy Yource zostanie o tym wyraźnie poinformowane na piśmie. Wiążą się z tym koszty związane z przedwczesnym rozwiązaniem umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. W przypadku, gdy Roszczenie (lub jego część) zostanie wypłacone przez stronę przeciwną, Klient będzie winien 25% całkowitej kwoty uzyskanego lub dochodzonego odszkodowania. W przypadku, gdy płatność została dokonana bezpośrednio na rzecz Yource, prowizja zostanie rozliczona za całkowitą kwotę odszkodowania, którą otrzyma Klient (Klienci). W przypadku, gdy roszczenie (lub jego część) zostanie wypłacona przez stronę przeciwną (ale zgodnie z innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu), Klient będzie winien Yource opłatę w formie prowizji. Klient i/lub główny pasażer jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Yource w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

 8. W przypadku zwłoki w płatności i po wysłaniu Klientowi (Klientom) wezwania do zapłaty należnych (częściowych) kosztów i/lub opłaty za sukces, Yource lub osoby trzecie mogą rozpocząć proces windykacyjny w imieniu Yource po upływie terminu podanego w wezwaniu. W takim przypadku Klient (Klienci) i/lub główny pasażer są zobowiązani do pokrycia (uzasadnionych) kosztów poniesionych przez Yource i/lub utraty zysku i obrotów, od których potrącona zostanie ewentualna już dokonana płatność. Wszystkie wyżej wymienione koszty zostaną następnie odzyskane od Klienta(ów) i/lub głównego pasażera. Koszty windykacji pozasądowej zostaną określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 9. Każda płatność, dokonana przez Klienta(ów) i/lub głównego pasażera w jego imieniu, dotyczy w pierwszej kolejności zapłaty wszelkich możliwych należnych odsetek, a następnie zapłaty poniesionych kosztów (procesu). Dopiero po uiszczeniu tych opłat, wszelkie płatności dokonane przez Pasażera będą miały zastosowanie do płatności pozostałej kwoty głównej; opłaty za sukces (prowizji). Yource zastrzega sobie prawo do potrącenia opłat lub roszczeń, które mają być otrzymane przez już otrzymane płatności lub zaległe płatności za każdą usługę lub umowę.

All Terms and Conditions

Regulamin Yource B.V.

From: 1 wrz 2021

Regulamin Yource B.V.

10 lip 2017 - 31 sie 2021