Regulamin Yource B.V.

§ 1. Definicje

        Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:

a) Yource:
Yource Besloten Vennootschap siedzibą w Amsterdamie, działająca pod nazwą handlową Lot-Opozniony.pl, wpisana do rejestru Izby Handlowo-Przemysłowej w Holandii pod numerem 52683702, zarządzająca Serwisem www.lot-opozniony.pl; adres: Lot-Opozniony.pl Postbus 3650, 1001 AL Amsterdam Holandia (Nederland);

b) Serwis:
Serwis internetowy www.lot-opozniony.pl prowadzony przez Yource, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;

c) Regulamin:
niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), - określający zasady korzystania z Serwisu;

d) Roszczenie:
Wniosek składany przez Yource w imieniu Klienta u Przewoźnika Lotniczego w związku z roszczeniem odszkodowania z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnionego lub odwołanego lotu od przewoźnika lotniczego; innymi słowy całość roszczeń przysługujących Klientowi, których dochodzenie jest przedmiotem Umowy pomiędzy Yource i Klientem;

e) Przewoźnik lotniczy:
Linie lotnicze, które obsługiwały opóźniony lub odwołany lot lub były odpowiedzialne za jego obsługę;

f) Klient:
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Yource; Zleceniodawca Yource, będący jednocześnie pasażerem linii lotniczych, który zgłasza Roszczenie o odszkodowanie od Przewoźnika lotniczego;

g) Konto oznaczony indywidualną nazwą (loginem, którym jest adres email) i hasłem, podanymi przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Yource, w którym gromadzone są dane Klienta; Posiadanie Konta w Serwisie umożliwia korzystanie z usług Yource świadczonych za pośrednictwem Serwisu;

h) Umowa:
Porozumienie zawarte pomiędzy Klientem a Yource, na podstawie którego Klient wyraża zgodę i/lub udziela pełnomocnictwa Yource na egzekucję Roszczenia; Umowa wchodzi w życie w momencie zgłoszenia Roszczenia za pośrednictwem formularza roszczeniowego na jednej ze stron internetowych Yource, Umowa zawierana jest w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

i) Prawo odstąpienia:
Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów;

j) Procedura Windykacji polubownej (pozasądowej):
Procedura Windykacji polubownej (pozasądowej) rozpoczyna się w momencie, gdy Klient zgłosi Yource Roszczenie odszkodowania. Działania podejmowane na tym etapie obejmują sporządzanie i wysyłanie listów (zawiadomień o zadłużeniu), które Yource uzna za właściwe w danym momencie procesu obsługi Roszczenia, jak również podjęcie innych środków, włączając negocjacje (ugodowe) z Przewoźnikiem lotniczym w celu osiągnięcia ugody z Przewoźnikiem; Jeżeli Roszczenie nie zostanie wyegzekwowane po zakończeniu pierwszych działań korespondencyjnych etapu Windykacji polubownej, Yource rozważy podjęcie kolejnych działań windykacyjnych, do których zalicza się sporządzanie i wysyłanie wezwań do spłaty należności i upomnień, które Yource uzna za właściwe w danym momencie procesu obsługi Roszczenia;

k) Procedura Windykacji sądowej:
Procedura Windykacji sądowej dotyczy działań podejmowanych przez Yource w imieniu i na zlecenie Klienta, obejmujących m.in. sporządzanie wezwań i/lub przeprowadzenie Procedury Sądowej przeciwko Przewoźnikowi lotniczemu, przeprowadzenie negocjacji (ugodowych) z Przewoźnikiem oraz osiągnięcie ugody z Przewoźnikiem.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

2.       Każde działanie Klienta powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich.

3.       Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.

4.       Każdy Klient jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

5.       Za pośrednictwem adresu e-mail: info@lot-opozniony.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.       Do korzystania z Serwisu internetowego info@lot-opozniony.pl niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3. Usługi świadczone przez Yource

1.       Yource oferuje specjalistyczne usługi prawne, mające na celu pomoc w procesie dochodzenia należnego odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004.

2.       Umowa pomiędzy Yource, a Klientem obowiązuje od momentu zgłoszenia Roszczenia przez Klienta do Yource, poprzez wypełnienie i przesłanie do Yource formularza roszczeniowego dostępnego w Serwisie - do momentu pisemnego rozwiązania Umowy przez Yource, ewentualnie do momentu wyegzekwowania należności lub przedwczesnego rozwiązania Umowy przez Klienta. W sytuacji przedwczesnego rozwiązania Umowy przez Klienta zastosowanie ma §4. ust. 9. Regulaminu.

3.       Jeżeli Yource zdecyduje o uznaniu/realizacji Roszczenia, dokona wszelkich uzasadnionych starań w celu wyegzekwowania należności na rzecz Klienta.

4.       Klient będzie w jak największym stopniu informowany za pomocą powiadomień z Kalkulatora roszczeń oraz porad od pracowników Yource o możliwościach uzyskania odszkodowania. Udzielone przez Yource porady nie stanowią podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Yource nie gwarantuje pomyślnego wyniku ani uzyskania żądanej rekompensaty od Przewoźnika Lotniczego.

5.       Poza wysyłaniem wiadomości e-mail, Yource może również powiadamiać Klienta o aktualnym statusie Roszczenia za pomocą wiadomości na ‘Osi Czasu’ oraz w ‘Pomocy’. Yource będzie powiadamiać Klienta o każdej aktualizacji lub nowej wiadomości dotyczącej Roszczenia poprzez wiadomość e-mail.  Yource nie ponosi odpowiedzialności na skutek zaniedbań ze strony Klienta, wynikających z braku (systematycznego) odczytywania wiadomości, które Yource zamieściła na Koncie Klienta i o których została wysłana informacja w wiadomości e-mail.

6.       Yource po przeanalizowaniu zgłoszonego Roszczenia dokonanego przez Klienta, zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i/lub realizacji Roszczenia z ważnych powodów, do których w szczególności należy zaliczyć: utratę zaufania do Klienta spowodowaną jego działaniami sprzecznymi z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, niestosowanie się przez Klienta do instrukcji Yource oraz sytuację, w której Yource uzna, że szanse na uzyskanie odszkodowania dla Klienta są wątpliwe. Yource od momentu wystąpienia jednej z sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będzie zobowiązane do oferowania dalszych usług ani poczynania jakichkolwiek starań związanych z egzekwowaniem odszkodowania na rzecz Klienta.

7.       Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać Roszczenie za podaniem przyczyn, rozwiązując tym samym Umowę zawartą z Yource. Klient jest jednak w takiej sytuacji zobowiązany do uregulowania poniesionych przez Yource kosztów, jak ustalono w §4. ust. 9. niniejszego Regulaminu.

8.       Yource nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§ 4. Obowiązki Klienta

1.       Klient oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe.

2.       Akceptując warunki niniejszego Regulaminu poprzez stronę internetową Yource, Klient oświadcza, iż poinformował o całości wcześniejszej korespondencji wysłanej do Przewoźnika lotniczego lub otrzymanej od Przewoźnika lotniczego oraz o ofertach i zniżkach zaproponowanych mu przez Przewoźnika lotniczego lub otrzymanych od Przewoźnika w związku z Roszczeniem, przed zawarciem niniejszej Umowy.

3.       Klient zobowiązuje się w całości wykonywać instrukcje dot. odzyskiwania należności od Przewoźnika Lotniczego, - otrzymane od Yource. Yource nie ponosi odpowiedzialności za stracony czas i/lub upłynięcie terminów na skutek zaniedbań ze strony Klienta.

4.       Od momentu zawarcia Umowy Klient zobowiązuje się powstrzymać od bezpośredniego kontaktu z Przewoźnikiem lotniczym zarówno w trakcie Procedury Windykacji Polubownej, jak i ewentualnej Windykacji Sądowej, chyba że wyraźnie ustalono inaczej z Yource w formie pisemnej. Yource nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikłe z własnych działań Klienta wobec Przewoźnika lotniczego.

5.       Klient zobowiązuje się zawsze i niezwłocznie poinformować Yource o jakichkolwiek wiadomościach i postępach dotyczących Roszczenia. Yource nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaniedbania Klienta, wynikające z niezastosowania się do niniejszych instrukcji i wszelkich tego następstw.

6.       Jeżeli po zawarciu Umowy dane kontaktowe Klienta ulegną zmianie, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Yource o zaistniałych zmianach. Yource nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stracony czas i/lub upłynięcie terminów oraz za inne negatywne konsekwencje na skutek zaniedbań Klienta, wynikających z podania przez Klienta nieprawidłowych danych lub niepoinformowania Yource o jakichkolwiek zmianach.

7.       W trakcie całego procesu obsługi Roszczenia zabrania się Klientowi przekazania Roszczenia osobom trzecim, chyba że wyraźnie ustalono inaczej z Yource w formie pisemnej.

8.       W sytuacji, gdy Klient postąpi niezgodnie z przepisem zawartym w ust. 7 niniejszego paragrafu lub zaakceptuje ofertę Przewoźnika lotniczego bez otrzymania uprzednio pisemnej zgody Yource, Klient będzie dłużny Yource kwotę w wysokości 25% z uzyskanego odszkodowania.

9.       W przypadku wypłacenia (części) odszkodowania, Klient jest zobowiązany do zapłaty Yource kwoty w wysokości 25% z całości uzyskanego odszkodowania.

10.       Klient może w formie pisemnej przedterminowo rozwiązać zawartą z Yource Umowę:
- W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się rozwiązać Umowę przed dostarczeniem do Yource podpisanego formularza pełnomocnictwa, Yource ma prawo obciążyć Klienta kosztami w wysokości 12,5% kwoty zgłoszonego przez Klienta Roszczenia, sięgających maksymalnie do 300 euro, z tytułu poniesionych przez Yource kosztów.
- W sytuacji, gdy Klient zdecyduję się rozwiązać Umowę po dostarczeniu do Yource formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez przynajmniej jednego pasażera (w przypadku Roszczenia dla kilku/grupy pasażerów), Yource ma prawo obciążyć Klienta kosztami w wysokości 25% kwoty zgłoszonego przez Klienta Roszczenia.

11.       Płatności faktury należy dokonać na konto bankowe Yource w terminie do 14 dni od momentu rozwiązania Umowy i/lub wypłaty Roszczenia. Yource poinformuje uprzednio Klienta, o rachunku bankowym na który należy uiścić należności, oraz wystawi fakturę, rachunek lub notę obciążeniową.

§ 5. Procedura Windykacji sądowej i pozasądowej

1.       Klient zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa Yource w celu egzekucji należności w Procedurze Windykacji sądowej i Procedurze Windykacji pozasądowej oraz w celu podjęcia wszelkich starań, które Yource uzna w tym celu za stosowne i uzasadnione. Aby spełnić wymogi formalne Przewoźnika lotniczego oraz dla celów dowodowych, pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Klienta w formie  pisemnej na osobnym formularzu, którego wzór określi Yource, przy czym Klient już w momencie zawarcia Umowy wyraża zgodę na podejmowanie przez Yource wszelkich czynności zmierzających do wyegzekwowania Roszczenia od Przewoźnika Lotniczego.

Procedura Windykacji polubownej (pozasądowej)

2.       Rozpoczęcie Procedury Windykacji polubownej (pozasądowej) w celu wyegzekwowania należności, leży wyłącznie w gestii Yource. Decyzja o rozpoczęciu Procedury Windykacji polubownej zostanie podjęta przez Yource w oparciu o udostępnione Yource dokumenty oraz informacje, dotyczące przyczyny opóźnienia, czy odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład.

3.       Yource może powstrzymać się od rozpoczęcia danej procedury, jeśli z jakiegokolwiek powodu uzna to za niewskazane lub bezcelowe.

Procedura Windykacji Sądowej

4.       Rozpoczęcie Procedury Windykacji sądowej w celu wyegzekwowania należności, leży wyłącznie w gestii Yource. Decyzja o rozpoczęciu procedury Windykacji sądowej zostanie podjęta przez Yource w oparciu o udostępnione Yource dokumenty oraz informacje, dotyczące przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład.

5.       Yource może powstrzymać się od rozpoczęcia danej procedury, jeśli z jakiegokolwiek powodu uzna to za niewskazane lub bezcelowe.

6.       W przypadku rozpoczęcia Procedury Windykacji sądowej przez Yource (niezależnie od faktu bycia stroną postępowania), wymagane będzie udzielenie Yource dodatkowej zgody przez Klienta na rozpoczęcie Procedury Windykacji sądowej.

7.       Jeżeli Yource zadecyduje o rozpoczęciu Procedury Windykacji sądowej, Klient udziela Yource zgody na wszczęcie procedury prawnej (we własnym imieniu oraz na koszt i ryzyko Yource), którą Yource uzna za konieczną celem odzyskania należności, obejmującą między innymi procedury prawne, postępowanie ugodowe lub środki egzekucyjne.

8.       Jeżeli Yource lub spółka zależna Yource nie jest uprawniona do samodzielnego rozpoczęcia procedur prawnych w kraju, w którym znajduje się siedziba główna lub oddział Przewoźnika lotniczego, niniejsze procedury prawne zostaną rozpoczęte lub przeprowadzone przez partnera prawnego w danym kraju (lub przez udzielenie Yource wymaganego pełnomocnictwa przez Klienta).

9.       Klient ma prawo w każdym momencie i za podaniem uzasadnionych powodów wycofać polecenie rozpoczęcia Procedury Windykacji sądowej. W tym przypadku ewentualnymi kosztami prawnymi oraz kosztami wspomnianymi w §4. ust. 9. niniejszego Regulaminu, zostanie obciążony Klient, również jeśli polecenie zostało przekazane partnerowi prawnemu Yource.

10.       Termin, po którym Roszczenie odszkodowania od Przewoźnika lotniczego ulega przedawnieniu to okres 2 lat w przypadku linii lotniczych z Holandii, Włoszech, 3 lat w przypadku linii lotniczych z Niemiec i Danii, 5 lat w przypadku linii lotniczych z Hiszpanii, 6 lat w przypadku linii lotniczych z Wielkiej Brytanii, 1 roku w przypadku Polski i Belgii. Termin przedawnienia liczony jest od pierwotnie przewidzianej daty wylotu. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, Klient oświadcza, że zapoznał się z danymi terminami przedawnienia. Yource nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe na skutek możliwego przedawnienia Roszczenia w przypadku, gdy Klient nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia Yource wymaganych dokumentów w procesie obsługi Roszenia (tj. ważnego pełnomocnictwa, kopii ważnego dokumentu tożsamości oraz co najmniej jednego pełnego dokumentu rezerwacji dla wszystkich pasażerów, których dotyczy Roszczenie).

11.       Procedura Windykacji sądowej jest przeprowadzana przez Yource w drodze własnego uznania w oparciu o zasadę ‘brak wygranej, brak opłat’ (ang. no cure no pay).

§ 6. Stawki i opłaty

1.       Korzystanie z usług Yource w przypadku konta ‘brak wygranej, brak opłat’, nie wiąże się z pobraniem jakichkolwiek opłat wstępnych.

2.       Wszystkie należności wypłacone bezpośrednio Klientowi przez Przewoźnika lotniczego, muszą zostać zgłoszone Yource w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania należności przez Klienta. W przypadku niezastosowania się do tego artykułu Regulaminu, Klient zostanie obciążony ewentualnymi kosztami poniesionymi przez Yource w ramach procesu odzyskiwania należności dla Klienta.

3.       Jeżeli po rozpoczęciu Procedury Pozasądowej, ale przed rozpoczęciem Procedury Sądowej, jakakolwiek rekompensata inna niż pieniężna, obejmująca między innymi vouchery Air Miles, zostanie zaoferowana przez Przewoźnika lotniczego celem pokrycia (części) Roszczenia, Klient ma prawo zaakceptować ofertę po uzyskaniu pisemnej zgody od Yource. W przypadku, gdy wartość voucherów jest niższa niż wysokość Roszczenia, Klient jest zobowiązany do zapłaty Yource 25% z wartości zaoferowanych voucherów. Jeżeli wartość voucherów przewyższa kwotę Roszczenia, Klient nie zapłaci Yource więcej niż 25% z wartości zaoferowanych voucherów.

4.       Jeżeli Klient podczas Procedury Pozasądowej zaakceptuje vouchery Air Miles w zamian za odszkodowanie pieniężne, Klient będzie zobowiązany zapłacić Yource 25% z wysokości Roszczenia. Jeżeli Przewoźnik lotniczy zaoferuje vouchery Air Miles o wartości niższej niż wysokość Roszczenia, Klient ma obowiązek odmowy ich przyjęcia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Yource B.V. 

5.       Klient nie ponosi żadnych opłat, jeżeli nie nastąpi uzyskanie odszkodowania od Przewoźnika lotniczego, chyba że zastosowanie mają przepisy § 4 ust. 8, 9, 10.

6.       Przy uzyskaniu (części) odszkodowania, Klient zobowiązuje się zapłacić Yource BV kwotę w wysokości 25% z ostatecznie uzyskanego odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie zostanie przelane przez Przewoźnika lotniczego bezpośrednio na konto bankowe Klienta, Yource pobierze opłatę w wysokości 25% z ostatecznie uzyskanego odszkodowania.

7.       Wszystkie należności z tytułu Roszczenia, które zostaną wypłacone przez Przewoźnika lotniczego po zawarciu Umowy, zostaną uznane za uzyskane w wyniku starań i działań Yource, niezależnie od tego, czy należności wypłacono (częściowo) dzięki staraniom i działaniom Klienta. Yource będzie mieć prawo do 25% z wysokości wypłaconego Klientowi przez Przewoźnika lotniczego odszkodowania.

8.       Wszystkie koszty, wydatki i opłaty, wliczając odsetki ustawowe, których nie obejmuje odszkodowanie, ponosi Yource, chyba że pisemnie ustalono inaczej.

9.       Jeżeli po rozpoczęciu Procesu Windykacji sądowej Klient zaakceptuje vouchery Air Miles w zamian za finansową rekompensatę, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia Yource kwotę w wysokości 25% Roszczenia. Jeżeli Przewoźnik lotniczy zaoferuje Klientowi vouchery o wartości niższej niż wysokość Roszczenia, Klient jest zobowiązany do odrzucenia oferty, chyba że wyraźnie ustalono inaczej z Yource.

10.       Otrzymane przez Yource należności, które przeznaczone są dla Klienta, zostaną wysłane w terminie nie dłuższym niż 30 dni po ich otrzymaniu i dostarczeniu numeru rachunku bankowego przez Klienta, pod warunkiem, że należności mogą zostać przypisane do Roszczenia za pośrednictwem odpowiedniego numeru referencyjnego. Należności zostaną wypłacone na rachunek bankowy podany  Yource przez Klienta.  Yource nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostarczenia przez Klienta błędnych danych rachunku bankowego. Ewentualne koszty realizacji przelewu zagranicznego ponosi Klient. Yource potrąci tę kwotę z odszkodowania należnego Klientowi.

11.       Jeżeli Klient nie ureguluje płatności dla Yource, spowoduje to dodatkowo obciążenie Klienta kosztami egzekucji.

§ 7. Reklamacje

1.       W przypadku, gdy Klient uzna, że Yource nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Klient w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Yource o uchybieniach, tak aby umożliwić Yource ustosunkowanie się do nich.

2.       Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: info@lot-opozniony.pl lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres:
Lot-Opozniony.pl Postbus 3650, 1001 AL Amsterdam Holandia (Nederland).

3.       W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

4.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Yource przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.       Do tak złożonej reklamacji Yource ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot. reklamacji składanej przez Klienta nie będącego konsumentem). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Klient zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

6.       Brak odpowiedzi ze strony Yource w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Klienta nie będącego konsumentem).

§ 8. Odstąpienie od umowy

1.       Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy (od dnia przesłania do Yource wypełnionego formularza roszczeniowego).

2.       Yource może zapytać Klienta o powody odstąpienia od Umowy, ale Klient nie musi ich podawać.

3.       Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

a)       świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)       umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)       umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)       umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

f)       szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)       umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h)       umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)       umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

j)       dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)       umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

l)       umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)       umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.       Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać Klient, odstępując od Umowy - stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. Ochrona praw autorskich

1.       Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.lot-opozniony.pl należą do Yource lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.       Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.lot-opozniony.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Yource lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.       Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.lot-opozniony.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4.       Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Yource lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1.       Zakładając Konto w Serwisie oraz wypełniając formularze elektroniczne, celem skorzystania z usług Yource, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

2.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

3.       Yource zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych swoim partnerom w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem.

4.       Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Klient ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Yource.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.lot-opozniony.pl.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.       Yource zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Yource zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.       Yource zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Yource będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie, nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.

3.       Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian.

4.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.       Wszelkie spory między Yource, a Klientami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Klient będący konsumentem może ponadto zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

6.       Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.       W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

8.       W przypadku sporu Yource z Klientem niebędącym konsumentem - sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Yource.

9.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.

10.       Regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2017 roku.