Oświadczenie o ochronie prywatności Yource B.V.

13 kwietnia 2018

Dane osobowe są przetwarzane na naszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań w zakresie odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa, tj. Ustawy o ochronie danych osobowych , co zobowiązuje nas m.in. do: • wykorzystywania danych osobowych wyłącznie do celów, które zostały wyszczególnione w niniejszym Oświadczeniu;

 • gromadzenia wyłącznie danych osobowych niezbędnych w uzasadnionych celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • zwrócenia się do Ciebie z prośbą o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach tego wymagających:

 • stosowania niezbędnych środków w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz wymagania tego samego od stron trzecich, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych;

 • przetwarzania przez Yource B.V., jako podmiotu przetwarzającego, danych osobowych w celach wskazanych przez klienta, używając metod wybranych przez klienta.


W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz celach ich użycia. Prosimy Cię o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia.


Które z moich danych osobowych gromadzi Yource B.V.?


Przetwarzamy dane osobowe w celu efektywnego prowadzenia działalności i funkcjonowania Serwisu. Dane osobowe to wszelkie informacje służące do identyfikacji danej osoby lub za pomocą których można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować daną osobę.


Przetwarzamy następujące dane osobowe w celach określonych w niniejszym oświadczeniu: • adres e-mail;

 • (imię) nazwisko oraz dane adresowe;

 • numer telefonu;

 • płeć;

 • kraj urodzenia;

 • data urodzenia;


W określonych przypadkach przetwarzamy również następujące dane osobowe, jeśli stanowi to wymóg przewoźnika lotniczego lub umożliwia podjęcie działań prawnych: • kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

 • stan cywilny.


Dlaczego Yource B.V. potrzebuje moich danych osobowych?


Dane osobowe nie są gromadzone ani wykorzystywane do innych celów niż te określone w niniejszym oświadczeniu bez uprzedniego uzyskania Twojej wyraźnej zgody.


Korzystanie z Serwisu


Aby móc korzystać z usług naszego Serwisu, konieczne jest dostarczenie nam Twoich danych osobowych, które następnie zostaną przetworzone w poniższym celu: • dochodzenie odszkodowania od przewoźnika lotniczego, ewentualnie w drodze procedur prawnych.
  Dane osobowe są przechowywane na czas umożliwiający nam realizację usług. Udostępnione dane osobowe zostaną następnie usunięte, jeśli nie dotyczą spraw będących w toku postępowania prawnego.


Formularze i newslettery


Na naszej stronie znajdują się formularze służące Ci do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie.


Dane udostępnione za pomocą formularzy, zostaną przechowane na czas niezbędny lub uzasadniony do wystosowania kompletnej odpowiedzi na Twoje zlecenie lub jego obsługi.


Ponadto oferujemy newsletter, w którym informujemy zainteresowanych o naszych usługach i działaniach. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji, stanowiący element każdego newslettera otrzymanego od Yource B.V.. Twój adres e-mail zostanie umieszczony na liście subskrybentów, jedynie pod warunkiem, że uprzednio wyrazisz na to wyraźną zgodę.


Proces rekrutacji


Na poczet rekrutacji gromadzimy i przetwarzamy dane od kandydatów do pracy
bezpośrednio lub za pośrednictwem formularzy i/lub załączonych CV/stron
trzecich/wiadomości e-mail.


W przypadku podjęcia decyzji o niezatrudnieniu, Twoje dane zostaną usunięte w terminie do 4 tygodni od daty zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę na wydłużenie okresu przechowania Twoich danych, np. w celu pojawienia się interesujących Cię ofert pracy w przyszłości, zostanie on wydłużony maksymalnie do 1 roku czasu.


Czy mogę wycofać swoją zgodę?


W sytuacji, gdy przetwarzanie danych opiera się na udzielonej przez Ciebie zgodzie, możesz wycofać zgodę w każdym czasie (bez mocy wstecznej). W tym celu skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz na końcu niniejszego oświadczenia.


Czy moje dane są udostępniane stronom trzecim?


Korzystamy z usług stron trzecich jedynie, gdy jest to konieczne w realizacji naszych usług i działań. Jeśli strony trzecie posiadają Twoje dane, podejmujemy odpowiednie środki, aby upewnić się, że Twoje dane są przechowywane w sposób bezpieczny i wykorzystywane jedynie do określonych celów.


W realizacji naszych usług i działań korzystamy z usług następujących stron trzecich, którym ewentualnie przekazujemy Twoje dane osobowe:


 • strony hostingowe;
 • partnerzy prawni.

Przekazanie danych osobowych do kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej nastąpi jedynie w przypadku kraju, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, oferuje stosowny poziom bezpieczeństwa dla przetwarzania danych osobowych, jak np. Tarcza Prywatności UE-USA.


Czy Yource B.V. zapewnia odpowiednią ochronę moich danych?


Yource B.V. korzysta z odpowiednich technologii bezpieczeństwa oraz procedur mających na celu ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.


Do stosowanych środków bezpieczeństwa zalicza się m.in.:


 • upewnienie się Yource B.V., że połączenia sieciowe są zabezpieczone (protokół SSL);
 • zobowiązanie się personelu oraz stron trzecich do zachowania poufności;
 • ograniczenie dostępu do danych osobowych przez wyznaczenie osób upoważnionych;
 • odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie ochrony prywatności;
 • stosowanie restrykcyjnej polityki zarządzania hasłami.

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na końcu oświadczenia w celu uzyskania szczegółowych informacji o naszej polityce bezpieczeństwa.


Czy Yource B.V. używa plików Cookie?


Więcej informacji o stosowaniu plików Cookie, znajdziesz tutaj.


Czy oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zmienione?


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Radzimy Ci regularnie sprawdzać treść niniejszego oświadczenia, aby zaznajomić się z wprowadzanymi zmianami.


Czy to samo oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje także, gdy zostanę przekierowany ze strony internetowej Yource B.V. na inne strony internetowe?


Niniejsze oświadczenie nie dotyczy witryn internetowych stron trzecich, które mają połączenie z naszą witryną za pośrednictwem zamieszczonych linków. Nie możemy zagwarantować, że strony trzecie będą obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi z należytą dbałością i zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Radzimy Ci zapoznać się z treścią oświadczeń dotyczących prywatności oraz użycia plików cookie stron trzecich przed skorzystaniem z danych witryn internetowych.


Na czym polega moje prawo do ochrony danych osobowych?


Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oznaczają, że przysługuje Ci prawo do:


 • wglądu w Twoje dane osobowe;- zmiany Twoich danych osobowych;
 • zażądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prośby o eksport Twoich danych osobowych (które zostały nam udostępnione);
 • prośby o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych (umotywowane);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (umotywowane).

Wnioski o powyższe możesz zgłosić, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszego oświadczenia.


Czy mogę wnieść skargę?


Chcesz wnieść skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych? Chcielibyśmy to z Tobą omówić. Zgodnie z prawem o ochronie prywatności możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w Europie w sprawie nieprawidłowego przetwarzania Twoich danych. W celu otrzymania szczegółowych informacji, skontaktuj się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.


Jak mogę skontaktować się z Yource B.V.?


Jeśli masz pytania lub prośby związane z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, skorzystaj z poniższych danych, aby się z nami skontaktować.


Yource B.V.
Postbus 3650
1001 AL Amsterdam
info@lot-opozniony.pl
Dyrektor ds. prywatności: Mr. E.L. Heenk